Etiske regler

Der stilles store krav til vores Streetmanagere, så de unge sikres den bedste behandling og rådgivning. Alle vores Streetmanagere er derfor underlagt et sæt etiske regler, som deres arbejde skal udføres i overensstemmelse med. De etiske regler danner rammen og sætter standarden for den rådgivning, som Streetmanagerne udfører, og er et fundament for hvordan Streetmanagerne skal agere.

Har du spørgsmål til vores etiske regler eller har du haft en negativ oplevelse med en af vores Streetmanagere, som ikke har levet op til vores etiske regler, bedes du hurtigst muligt sende en mail til streetmanager@streetmanager.dk, hvorefter bestyrelsen vil følge op på sagen samt eventuelt opsige den pågældende alt afhængig af i hvilket omfang de etiske regler er brudt.

Formål med etiske regler

De etiske regler danner rammen for det arbejde som Streetmanagerne udfører samt sætter standarden for den ensartede, anonyme og kvalificerede rådgivning der ydes til udsatte, kriminelle og kriminalitetstruede unge.

De etiske regler er desuden med til at skabe gennemsigtighed i det arbejde, som Streetmanageren udfører overfor eksterne samarbejdspartnere og myndigheder.

 

Streetmanagerforeningens (SMF) forpligtelser

SMF er forpligtet til at certificere alle Streetmanagere, der yder rådgivning, via den grundlæggende Streetmanageruddannelse samt løbende efteruddannelse og supervision, således at det faglige niveau sikres i.

SMF er forpligtet til at sørge for, at Streetmanagerne altid har de seneste opdaterede værktøjer, herunder brev- og mailskabeloner, vejledninger, arbejdsgange m.v. samt holde sig orienteret om ny relevant lovgivning, processer mv. med henblik på at videreformidle dette til Streetmanagerne.

1. Titlen Streetmanager

Titlen Streetmanager kan kun benyttes af certificerede medarbejdere ansat i SMF, når denne udover SMFs ansættelseskrav, opfylder nedenstående betingelser:

  • Opfylder krav om egnethed over for målgruppen, såvel som øvrige aktører.
  • Modtaget grundlæggende juridisk og etisk undervisning, samt eventuelt relevant kompetenceajourførende efteruddannelse, alt med et tilfredsstillende resultat.
  • Udvise god skik ved at udføre sit arbejde grundigt, samvittighedsfuldt og ansvarsbevidst.
  • Man skal som udgangspunkt være minimum 15 – 17 år, for at være Streetmanager junior samt over 18 år for at være Streetmanager.

Alle Streetmanagers bærer deres Streetmanager ID på sig, når de er på arbejde for at være identificerbare overfor eksterne aktører og samarbejdspartnere, såvel som de unge.

Alle ansatte hos Streetmanagerforeningen er underlagt tavshedspligt jf. paragraf 28 i bekendtgørelsen af forvaltningsloven. De skal behandle alle oplysninger, som de bliver bekendt med i forbindelse med sagsbehandlingen, og i øvrigt, fortroligt. Tavshedspligten er uden tidsbegrænsning og gælder for alle forhold, som Streetmanageren måtte få indsigt i ved sit virke som Streetmanager.

 

 

2. God Streetmanagerskik

En Streetmanager er en uafhængige rådgiver og skal udføre og fremme ensartet og kvalificeret rådgivning. Streetmanageren skal varetage den unges juridiske- og sociale rettigheder og interesser ansvarsbevidst, grundigt og med hensyn til den unges tarv. Ydermere skal Streetmanageren under udførelsen af sit arbejde, udvise den fornødne respekt over for personerne, de arbejder med, modparter samt diverse myndigheder.

 

En Streetmanager skal yde rådgivning og anden hjælp ligeligt til/for alle unge i det boligområde den respektive Streetmanager er tilknyttet, men kan også hjælpe unge fra andre boligområder, såfremt der ikke her er tilknyttet en Streetmanager allerede eller henvise til denne.
En Streetmanager har både juridiske og etiske forpligtelser over for såvel den unge som dennes modpart(er). Dette betyder, at en Streetmanager altid skal bevare fuldstændig uafhængighed. Streetmanageren må således hverken lade sig påvirke af egne eller tredjemands uvedkommende interesser og må ydermere ikke gå på kompromis med sin professionelle standard eller etik for at gøre den unge eller tredjemand tilpas.

 

En Streetmanager skal altid optræde værdigt, også uden for sit virke som Streetmanager. Når Streetmanagere har fri er de ikke forpligtet til at yde rådgivning, men kan henvise til et andet tidspunkt eller til en anden Streetmanager som er på arbejde.
En Streetmanager skal udvise empati og forståelse for den unges situation, men empati må aldrig forveksles med sympati, da en Streetmanager skal varetage interesser og ikke lade sig involvere følelsesmæssigt. En Streetmanager skal derfor i sit daglige virke udvide den unges forståelse og fremme hjælp til selvhjælp ved at gøre den unge i stand til selv at varetage eventuelle problemstillinger fremadrettet.

 

En Streetmanager er, hvor muligt, forpligtiget til at henvise en sag, som ligger uden for SMFs kompetenceområde, til en anden kompetent instans. Streetmanageren er forpligtet til at sikre, at rådgivningen denne instans udfører er kvalificeret og, hvis muligt, gratis.

4. Interessekonflikter 

En Streetmanager skal ved modtagelse af en ny sag i rimeligt omfang sikre sig mod, at der kan opstå tvivl om Streetmanagerens iagttagelse af almindelige principper om interessekonflikter. En Streetmanager må derfor ikke hjælpe en ung i situationer, hvor en interessekonflikt er opstået, eller hvor der foreligger nærliggende risiko for, at en sådan konflikt opstår. Sådanne situationer foreligger:

  • Hvis Streetmanageren har et job hos fx en offentlig myndighed, hvor den unge er tilknyttet.
  • Hvis Streetmanageren har en nær familiemæssig, nær venskabelig relation eller ikke ubetydelig økonomisk, erhvervsmæssig eller anden forbindelse til den unge eller dennes modpart, som i sagen har modstridende interesser med den unge.
  • Hvis Streetmanageren har en forretningsmæssig eller anden forbindelse til eller aftale med den unge, at der er risiko for, at Streetmanageren ikke kan give den unge rådgivning uafhængigt af uvedkommende interesser.

I de ovennævnte tilfælde vil SMF finde en anden kvalificeret Streetmanager eller ekstern aktør, der kan overtage sagen.

3. Grænser for Streetmanageres bistand

En Streetmanager må ikke gå videre med en sag, medmindre den unge har ytret ønske herom eller søge den unges interesser fremmet på utilbørlig måde, og må således for eksempel ikke medvirke til, at den unge uretmæssigt opnår en vinding eller unddrager sig et retsmæssigt krav.

En Streetmanager må derudover heller ikke opbevare penge, tyvekoster, rusmidler, transportmidler, værdibeviser (fx gældsbreve), værdigenstande, NemID eller andre former for betalingsmidler for de unge.

En Streetmanager må på ingen måder være påvirket af euforiserende stoffer under udførelsen af sit arbejde. Hvad en Streetmanager gør uden for arbejdstiden, kan SMF ikke tage stilling til, medmindre streetmanageren er påvirket i selskab med de unge, hvilket kan give anledning til opsigelse af stillingen.

En Streetmanager må ikke optage eller medvirke til optagelse af telefonsamtaler eller andre kommunikationer på lydbånd e.lign., uden at den anden part eller de andre deltagere på forhånd har samtykket i optagelsen. Samtykket skal være skriftligt og utvetydigt.

En Streetmanager må ikke have nogen former for seksuelt samkvem med de unge, hvor der er tale om en professionel relation, uanset alder.

5. Underretning

Der gælder den alm. underretningspligt for Streetmanageren jf. Serviceloven § 154. Dette vil sige, at hvis Streetmanageren får kendskab til et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt, overgreb eller anden nedværdigende behandling, har denne pligt til at underrette dette til rette myndighed efter samråd med bestyrelsen.

Støder Streetmanageren på sager af mindre alvorlig karakter end vanrøgt eller nedværdigende behandling, er det op til den enkelte Streetmanager i samarbejde med SMFs bestyrelse, at afveje om en underretning til en myndighed skal vige af hensyn til Streetmanagerens tavshedspligt og relationen med den unge.

6. Udtræden

SMF, herunder også den tilknyttet Streetmanager, kan under særlige omstændigheder udtræde af en sag:

  • Hvis den unge gentagne gange har udvist manglende vilje til at bidrage til at hjælpe sig selv, herunder gentagne gange ikke overholder aftaler med Streetmanageren,
  • Hvis den unge fortsætter med kriminalitet eller ikke følger sin handleplan herunder uddannelse, arbejde eller eventuel nødvendig behandling efter Streetmanageren gentagende gange har forsøgt at fastholde den unge,
  • Hvis den unge udviser en adfærd, som ikke er forenelig med almindelig hæderlighed, for eksempel er voldelig eller taler bevidst usandt overfor en Streetmanager eller modparten gentagende gange.

Uanset grunden for udtræden skal SMF sikrer en forsvarlig overdragelse af sagen til anden instans, såfremt der er yderligere behov for hjælp.

7. Tilsyn og sanktioner ved overtrædelse af de etiske regler for Streetmanagers

Tilsidesættelse af de etiske regler for Streetmanagers kan, afhængigt af omstændighederne og grovheden, føre til advarsel, opsigelse eller ophævelse med øjeblikkelig virkning af ansættelsesforholdet hos SMF jf. SMFs ansættelsesforhold.

Såfremt Streetmanageren overtræder strafferetlige bestemmelser, vil den pågældende Streetmanager blive politianmeldt af bestyrelsen samt øjeblikkelig bortvist.

Tilsyn og sanktionering varetages af SMFs bestyrelse via blandt andet stikprøvekontrol af den unges sagsforløb og løbende evaluering.

Der vil derudover være løbende dialog mellem de unge, Streetmanagere og samarbejdspartnere. Formålet med denne dialog er at sikre at Streetmanagerne, myndighederne, de unge og modparterne er ajourført med de etiske regler, så alle misforståelser kan afværges.