STREEETMANAGER UDDANNELSEN

Hvis du ønsker at blive Streetmanager, skal du igennem vores uddannelsesforløb.

Der bliver lagt stor vægt på, at Streetmanagerne er klædt ordentlig på til det arbejde, de skal udføre, og alle Streetmanagere skal derfor igennem et uddannelsesforløb, inden de får lov til at rådgive de unge.

SELVE UDDANNELSEN

For at Streetmanagerne har de bedst mulige forudsætninger og kompetencer til at kunne rådgive de unge, skal de alle igennem et undervisningsforløb. Indholdet af undervisningen udspringer af det opsøgende arbejde Den Sociale Retshjælps Fond har udført igennem en årrække, og modulerne bygger altså på den viden, der er indsamlet gennem arbejdet med de unge. Igennem uddannelsen erhverver Streetmanagerne sig viden om praktiske redskaber til at hjælpe de unge.

Udarbejdelsen af uddannelsesforløbet er blandt andet sket i samarbejde med Center for Ludomani, Bispebjerg Hospital, Anti Doping Danmark, Jobcenteret i Købehavn og Den Sociale Retshjælps Fond.

Alle Streetmanagere skal igennem følgende undervisningsmoduler samt bestå en prøve til hvert modul for at blive certificeret som Streetmanager:

Etiske regler for Streetmanagere

Alle Streetmanageraspiranter skal undervises i Streetmanagernes etiske regler. Dette er vigtigt, da de har et stort ansvar overfor de unge, de forsøger at hjælpe. Det er derfor af stor betydning, at de kender til rammerne for interessekonflikter og inhabilitet, god Streetmanagerskik og proceduren ved udtrædelsen af en sag. At hjælpe de kriminelle og kriminalitetstruede unge kræver en stor grad af fortrolighed mellem Streetmanageren og den unge, og det er derfor vigtigt, at Streetmanageren kender kravet om tavshedspligt samt varetager den unges interesser ansvarsbevist, grundigt og i overensstemmelse med hensyn til den unges tarv, som de etiske regler foreskriver.

Streetmanagerværktøjer

Alle Streetmanageraspiranter skal undervises i de værktøjer, de har til rådighed i deres daglige arbejde. Disse værktøjer skal sikre en ensartet behandling af alle de unge, Streetmanagerne hjælper, samt medvirke til at arbejdet dokumenteres ordentlig. Streetmanagerne skal derfor have en forståelse for, hvornår hvert enkelt værktøj skal bruges samt hvordan man anvender dem korrekt.

Arbejdet som Streetmanager i lokalområdet – opsøgende gadearbejde

Alle Streetmanageaspiranter skal opnå en forståelse for det arbejde, de skal udføre i deres lokalområde. Deres ageren har stor betydning for, hvordan lokalsamfundet ser dem, og det er derfor vigtigt, at de forstår betydningen af at være synlig på gaden, hvad deres primære opgaver er samt hvordan man skelner mellem arbejde og fritid. De skal kende til alle interessenter i lokalområdet og lære at mægle i konflikter.

Arbejdet som Streetmanager i mentorfunktion

Langt de fleste tidlige kriminelle vil have brug for en form for mentorordning i forbindelse med deres exit fra miljøet. Alle Streetmanageraspiranter skal derfor introduceres til Streetmanagerforeningens mentorprogram, herunder hvem og hvordan Streetmanagers kan hjælpe, og hvad de kan hjælpe med. Derudover skal Streetmanagerne kende de betingelser en mentor skal opfylde samt hvordan et forløb skal sammensættes, startes, udføres og vedholdes.

Streetmanagernes Exit-program

Streetmanageraspiranterne skal undervises i Streetmanagernes Exit-program; dvs. hvordan de kan hjælpe den unge ud af det kriminelle miljø. Streetmanagerne skal kende til forskelle på, hvordan man hjælper alt efter hvem man skal hjælpe samt hvordan man screener en person, så man får en forståelse for alle de problematikker, der skal tages højde for i Exit-forløbet. Streetmanageraspiranterne lærer også om hvilke exit-tiltag, der findes andre steder, så den unge altid kan få den mest optimale hjælp.

Om Kriminalforsorgens institutioner og Projekt God Løsladelse

Kriminalforsorgen er en vigtig instans i de unges vej til exit. Alle Streetmanageraspiranter skal derfor lære om kriminalforsorgens institutioner, de forskellige tiltag, de udbyder (med specifikt fokus på Projekt God Løsladelse) samt hvornår og hvordan de skal bruge de forskellige institutioner i deres arbejde med de unge.

Om Juridiske problematikker

Mange unge slås med diverse juridiske problemstillinger og Streetmanageraspiranterne skal derfor lære om de juridiske problematikker, der normalt følger i kølvandet på et kriminelt liv. De skal klædes på til at identificere de typiske juridiske problematikker, og have viden om hvortil de kan henvise de unge samt hvilken hjælp forskellige steder tilbyder.

Om Gældsproblemer

Mange unge har gældsproblemer op Streetmanageraspiranterne skal derfor have en generel viden om problemfeltet, hvorfor de har gæld samt hvilken indvirkning og konsekvenser gælden kan have på deres liv – de skal have et bredt indblik i alle de aspekter, der kan forekomme ved gældsbehandling. Streetmanageraspiranterne skal lære, hvordan de yder hjælp til selvhjælp, så den unge selv kan lægge og overholde et budget i hverdagen, og de skal vide, hvilke instanser de unge kan henvises til for at få en decideret sagsbehandling af deres gældsproblemer.

Om konflikthåndtering

Konflikter er en naturlig del af dagligdagen, men specielt i et udsat og kriminelt miljø, hvor hierarki og status er en integreret del og de forskellige grupperinger har udtrykte interesser, vil konflikter nemt kunne opstå. For at skabe ro, orden og tryghed er det vigtigt, at Streetmanagerne ved, hvordan de skal reagere i en konfliktsituation; de skal have værktøjer og teknikker til at håndtere konflikterne samt have indsigt i hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan man nedtrapper den. Her er det vigtigt, at de forstår betydningen af at optræde som en uafhængig tredjepart. Derudover er det vigtigt, at Streetmanagerne opnår en forståelse for hvornår og hvordan, der skal inddrages eksterne aktører.

Om Doping

Doping er udbredt i det kriminelle miljø og mange benytter sig heraf i forbindelse med træning. Streetmanagerne skal derfor have en introduktion til de forskellige former for doping, hvorfor de unge benytter sig heraf samt hvilke konsekvenser og bivirkninger de forskellige stoffer kan have. Modulet skal derudover lære Streetmanageraspiranterne om, hvordan man træner rigtigt, om kostplaner, diæter og træningsprogrammer, så de kan vejlede de unge i hvordan man får resultater uden brug af doping.

Om Misbrug

Misbrug af diverse former for stoffer og alkohol florerer i det kriminelle miljø. Streetmanageraspiranterne skal derfor have en introduktion til de forskellige former for misbrug og deres konsekvenser – både ved indtagelse og ved at stoppe igen. De skal også vide bevæggrundene for at drikke eller tage stoffer, så de ved, hvad der skal arbejdes med, hvis de unge skal ud af misbruget. Streetmanageraspiranterne skal derudover vide, hvilke tiltag og tilbud, de kan henvise de unge til samt hvordan de kan fungere som sponsorer for de unge, de arbejder med.

Om Ludomani

Ludomaniproblemer er en typisk konsekvens ved at befinde sig i det kriminelle miljø. Modulet indeholder derfor en introduktion til hvad ludomani er samt hvilke tegn, der kan være på ludomani, så Streetmanagerne kan være opmærksomme på, om den unge er i problemer. Derudover skal de have viden om de konsekvenser, der kan være ved ludomani, da en dårlig økonomi kan medfører mange andre problemer – og for at afhjælpe ludomanien skal alle aspekter behandles. Streetmanagerne skal selvfølgelig også vide, hvilken behandlingsmuligheder, der findes, så de kan henvise de unge til rette sted.

Om Kønssygdomme

De unge kan ofte have problemer med kønssygdomme, da mange af dem hverken er blevet tilstrækkeligt undervist i emnet hjemmefra eller i skolen. Streetmanageraspiranterne skal derfor kende til de forskellige kønssygdomme, deres symptomer og konsekvenser. Derudover skal Streetmanageraspiranterne lære, hvordan man bedst håndtere en snak om kønssygdomme, da det er et følsomt emne, og de skal vide, hvortil de kan sende de unge hen for at få hjælp.

Om Fysiske lidelser

Streetmanageraspiranterne skal introduceres til de forskellige fysiske lidelser et kriminelt liv med misbrug og vold ofte medfører, og de skal kende til de begrænsninger, disse kan sætte for de unges liv. Streetmanageraspiranterne skal lære, hvordan de screener de unge for, hvilke fysiske lidelser de har, og de skal have information om, hvor de kan komme i behandling.

Om Psykiske lidelser

De kriminelle unge kan ofte lide af fx stress, PTSD, ADHD, bipolar affektiv sindslidelse (tidligere maniodepressivitet), psykopati, eller andre personlighedsforstyrrelser grundet deres livsførelse.

Streetmanageraspiranterne skal derfor introduceres til de forskellige psykiske lidelser et kriminelt liv ofte medfører, sammenhængen mellem misbrug, psyke og livsførelse samt hvor de kan få behandling.

Om Job og uddannelsesmuligheder

De unge fra de udsatte boligområder er også i større risiko for ikke at gennemføre en uddannelse. Dette er problematisk, da uddannelse er en væsentlig faktor for at bryde ud af miljøet.

Streetmanageraspiranterne skal derfor lære, hvordan de kan indgå samarbejde med forskellige instanser samt hvilke instanser Streetmanagers allerede samarbejder med. De skal kende til barriererne, der sætter en stopper for at de unge får job og uddannelse, og de skal vide, hvordan man overkommer disse.

 

Om Fritidsinteresser

Sunde fritidsinteresser kan erstatte kriminelle handlinger og eventuelle misbrug. Streetmanageraspiranterne skal forstå vigtigheden af sunde fritidsinteresser og får derfor en introduktion til, hvilke fritidsaktiviteter, der findes i deres område, som de kan sende de unge til. Derudover skal de lære, hvordan man søger om midler, så de selv har muligheden for at arrangere forskellige ting, såsom fodboldstævner, samt hvordan man reklamere herfor, så de unge rent faktisk dukker op.

Om integration

Streetmanagernes primære opgave er at bidrage til en bedre integration af de kriminalitetstruede og kriminelle unge i de udsatte boligområder. Streetmanagernes opgaver er derfor todelt, 1) at hjælpe de unge med at blive bedre integreret i samfundet via blandt andet job og/eller uddannelse samt 2) at hjælpe de unge som er ved at fare vildt i deres religion.

Streetmanageraspiranterne skal derfor lære at spotte tegn på manglende integration, og vide hvordan de kan hjælpe den unge til at blive en integreret del af samfundet

Om vredesforvaltning (anger management)

Mange af de unge Streetmanager møder i deres hverdag, har et voldsomt temperament grundet deres livsstil, misbrugsproblematikker, ubearbejdede sindslidelser m.v. Dette modul forsøger denne destruktive adfærd ændret gennem Breathe Smart, som består af dynamiske åndedrætsteknikker, meditation og yogaøvelser. Streetmanagerne lærer selv nogle grundlæggende øvelser, de kan lave med de unge. Derudover skal Streetmanagerne have en forståelse for konsekvenserne af de ting, de unge kommer ud for og de uhensigtsmæssige reaktioner, de har herpå, så der kan arbejdes målrettet på at give de unge en indre ro.

CERTIFICERING

Det er vigtigt, at Streetmanagerne er kompetente til at udføre deres arbejde. Derfor skal de certificeres, før de må varetage opgaven som Streetmanager. De opnår certificeringen ved at bestå alle modulerne i det udarbejdede undervisningsforløb. Undervisningsforløbet skal bestås tilfredsstillende, før man kan kalde sig Streetmanager – selvom man har gennemført uddannelsesforløbet, er man ikke nødvendigvis egnet som Streetmanager; der bliver ikke blot lagt vægt på den viden man kan tilegne sig, men også ens personlige kompetencer.

Hvis man arbejder med unge i et andet regi end Streetmanagers, er det muligt at tage uddannelsesforløbet uden at blive certificeret Streetmanager. På denne måde sikres en kvalificeret og ensartet rådgivning, hvor de unge kan være sikre på kvaliteten af den rådgivning de modtager.

Det er Streetmanagerforeningens bestyrelse, der står for at certificere Streetmanagerne, når de har gennemført deres uddannelsesforløb tilfredsstillende og har bestået Streetmanagerprøven. Det er dog kun dem, som vurderes egnet til at starte op som Streetmanager i et allerede eksisterende område eller til at starte en ny afdeling op, der bliver certificerede Streetmanagere. I forhold til den eksterne undervisning af fx kontaktpersoner opnår de deltagende parter ingen certificering, men derimod et diplom samt viden og forståelse for de unge, de arbejder eller skal til at arbejde med.

EFTERUDDANNELSE

Som ung og bruger af vores Streetmanagertilbud kan og skal du være sikker på, at du får en kvalificeret rådgivning og vejledning af vores Streetmanagere. Derfor skal alle Streetmanagere løbende efteruddannes, så de altid er opdaterede omkring den nyeste viden og de nyeste redskaber, der arbejdes med samt ydes rådgivning indenfor.

Ifølge vores etiske regler er det Streetmanagerforeningens opgave at sikre sig, at alle Streetmanagere tilbydes relevant efteruddannelse.

PARTNERE

Der er flere partnere, der har bidraget til udviklingen og udarbejdelsen af Streetmanagerforeningens uddannelse. Blandt dem som har været med til at hjælpe os i gang, finder du: Center for Ludomani, Bispebjerg Hospital (afdelingen for kønssygdomme), Anti Doping Danmark, Jobcentret i København, AKB Lundtoftegade og Den Sociale Retshjælp.

Derudover tager Streetmanagerforeningen løbende samarbejdspartnere ind, alt afhængig af hvilket problem den unge skal have løst. Det er vigtigt, at den unge får den bedst mulige rådgivning og behandling. Streetmanagerne er derfor meget bevidste om, hvornår andre parter, som har mere viden på området, skal inddrages i forløbet.

PRISER

Hvis du er interesseret i at høre mere om vores undervisningstilbud eller om flere af vores Streetmanagermoduler, er du velkommen til at skrive til os på streetmanager@streetmanager.dk for nærmere information. Prisen vil afhænge af, hvem der skal modtage undervisningen og hvor mange der deltager.

Derudover afholder Streetmanagerforeningens Streetmanagere også foredrag om arbejdet med de unge samt om selve Streetmanagerforeningen.

At modtage rådgivning og vejledning af Streetmanagerne er selvfølgelig fuldstændig GRATIS for de unge, og det er GRATIS for de ressourcestærke unge at blive uddannet som Streetmanager.